Projekt Modernizace učebny PC a zeměpisu, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008144

Celkově došlo k vybavení a drobným stavebním úpravám u dvou odborných učeben (zeměpisu a počítačové učebny). V učebnách došlo k pořízení keramické a interaktivní tabule a dataprojektorů. Do učeben byl pořízen vhodný nábytek (lavice, skříně, židle), byla vybavena žákovská pracoviště (lavice, PC), byly provedeny nezbytné drobné stavební úpravy (elektroinstalace, vodoinstalace, částečné zatemnění, PVC podlaha). Jedna učebna je vybavena moderními počítači. Práce byly provedeny v daném čase a v požadované kvalitě a škola získala další učebny odpovídající dnešní době.