Projekt „Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:
Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:
2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

 • zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi
 • rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy
 • umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů
 • příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

 • žáci jednotlivých tříd
 • týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

 • výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

 • vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty
 • vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny
 • modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

 • 21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
 • 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
 • 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
 • 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
 • 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")