Školní psycholog

 

Od 1.2. 2017 působí na ZŠ Luhačovice školní psycholožka Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační.

Školní psycholog:

  • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žáků mimořádně nadaných (včetně depistáže specifických poruch učení)
  • poskytuje poradenské konzultace a metodickou spolupráci pedagogům
  • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
  • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách)
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • zajišťuje poradenství pro žáky a rodiče
  • spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

 

Pokud rodiče s činností školního psychologa nesouhlasí, nemá školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. V případě dotazů či výhrad k činnosti školní psycholožky na ZŠ Luhačovice kontaktujte vedení školy.

Pokud dítě využije možnosti obrátit se na školního psychologa individuálně a bude chtít řešit svůj problém dlouhodobě, případně pokud bude individuální konzultace s dítětem doporučena jiným zaměstnancem školy (třídním učitelem, výchovným poradcem, vedením školy apod.), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Tento formulář, na kterém bude uveden rozsah i obsah péče, dítě přinese rodičům k podpisu.

Služby školního psychologa jsou žákům, jejich rodičům i pedagogům poskytovány zdarma.

Školní psycholožku můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy psycholog@zsluhacovice.cz,

Pracovní doba:

Pondělí                               8:00 – 15:00

Úterý                                   8:00 – 15:00

Konzultace pro rodiče je možné sjednat emailem.

 

Individuální souhlas s činností školního psychologa ZŠ Luhačovice

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: