Školní řád - část A

Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD

Účinnost od: 1. 4. 2016

Ředitel: Mgr. Roman Lebloch (v.z. Mgr. Danuše Čuříková)

 

Obsah

A Školní řád

 • I. Práva žáků
 • II. Práva zákonných zástupců
 • III. Povinnosti žáků
 • IV. Povinnosti zákonných zástupců
 • V. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
 • VI. Chování žáka
 • VII. Docházka do školy a omluvy
 • VIII. Pravidla vnitřního režimu
 • IX. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
 • X. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou
 • II. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
 • III. Klasifikační stupně pro hodnocení prospěchu a jejich charakteristika
 • IV. Stupně hodnocení chování a jejich charakteristika
 • V. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
 • VI. Obecné zásady informování o prospěchu a chování žáků
 • VII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
 • VIII. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

A  ŠKOLNÍ  ŘÁD

I.  Práva žáků

Žák má právo:

1.  Na vzdělávání a školské služby.

2.  Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

3.  Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání.

4. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb.

5  Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

6.  Slušně sdělit svůj názor dospělým zaměstnancům školy.

7.  Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. Má právo na využití preventivních programů, které slouží  k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.

8. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

9. Na zvláštní péči v odůvodněných  případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, hendikepu, zdravotního postižení).

10. Na práci ve zdravém životním prostředí.

 

II. Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků mají právo:

1.  Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování svých dětí (v této souvislosti nesmí být ovšem narušováno vyučování).

2.  Volit a být volen do školské rady.

3.  Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se  záležitostí vzděláván jejich dítěte.

4.  Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkající se vzdělávání.

 

III. Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni:

1.   Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

2.   Dodržovat školní řád, předpisy a ustanovení k bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochrany.

3.   Plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

 IV. Povinnosti zákonných zástupců

1.   Zajistit, aby  žák docházel řádně do školy.

2.   Na vyzvání ředitele školy  se osobně zúčastnit projednávání  závažných otázek týkajících se vzdělávání  žáka.

3.   Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4.  Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole  VII. tohoto školního řádu.

5.   Oznamovat škole  údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou  podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

 V.  Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Vztahy všech účastníků vzdělávacího procesu - žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků, popř. ostatních pracovníků školy - jsou založeny na partnerství, vzájemné úctě a respektu, názorové snášenlivosti a toleranci, důstojnosti, solidaritě, empatii a spravedlnosti.

Zájmem všech je vytváření pozitivního a kulturního prostředí:

 • - pěstování vzdělanosti
 • - zdravý životní styl
 • - celoživotní učení
 • - respektování individuality každého jedince
 • - týmová spolupráce
 • - vzájemná zodpovědnost
 • - dobrá komunikace a informovanost

 

VI.  Chování žáka

1.   Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a  pracovníků školy.

2.   Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby.

3.   Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O přestávkách musí dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a do všech odborných pracoven smějí jen s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím. V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu.

4. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do  bezpečnostně vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi. Na hřišti mají venkovní sportovní obuv.

5. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz (ostré předměty, zápalné a výbušné látky) nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.                    

6. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor, a také třídnímu učiteli.

7.  Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je žákům přísně zakázáno.

8.  Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.

9.  Žák školy pomáhá slabším a hendikepovaným spolužákům ve výuce, o přestávce, na akcích školy.

10.  Vzájemné spory žáci neřeší silou či dokonce bitím, neubližují svým spolužákům, chovají se k nim ohleduplně. Nejsou přípustné ani hrubé slovní útoky.

11.  Žák, který by se cítil omezován, jemuž by bylo tělesně či duševně ubližováno, má možnost obrátit se soukromě na třídního učitele, příp. na učitele, k němuž má důvěru.

12.  Žáci, kteří by úmyslně ubližovali ostatním, budou potrestáni.

13.  Žáci sami nevstupují do kabinetů, sborovny a ředitelny.  (Zaklepou na dveře a počkají, až budou ke vstupu vyzváni.)

14.  Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností.

15. Mobilní telefony jsou ve vyučování i o přestávkách vypnuty.

 

VII.  Docházka do školy a omluvy

1.    Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a akcí pořádaných školou.

2.    Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit lze žáka i telefonicky. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti lékařské potvrzení. Po návratu předkládá žák omluvu písemně.

3.    V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.

4.    Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.

5.    Předem známé uvolnění z jedné vyučovací hodiny na písemnou žádost rodičů v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na jeden den třídní učitel. Písemnou žádost o uvolnění na 2 a více dnů předloží zákonný zástupce řediteli školy předem, tiskopis je k dispozici v kanceláři školy.

6.    Žáci přihlášení do nepovinného předmětu, ŠD nebo zájmového kroužku jej navštěvují pravidelně a každou nepřítomnost řádně omluví.

 

VIII. Pravidla vnitřního režimu

Příchod do školy

1.   Před otevřením školní budovy čekají žáci ukázněně před školou.

2.   Do školní budovy jsou žáci vpouštěni v 7:40 hodin. Žáci, kteří jsou pozváni vyučujícími na různou činnost, která začíná dříve než výuka podle rozvrhu hodin čekají v šatnách. Dozor nad nimi koná a odvádí je příslušný vyučující.

3.   Dohled v šatnách od 7.40 h do 8.00 h  koná školník, který vchod uzamyká v 8.00 hodin.

4.   U dětí, které odjíždí na pracoviště do Kladné Žilín, koná dozor od 7.20 h na nádraží a u zámku učitel. O přestávkách v Kladné Žilín provádí dozor třídní učitel ve své třídě.

5.   Žáci, kteří přijíždí do školy na kole, kola uloží do stojanů na dvoře školy a zamknou je.

6.   V oděvech odložených v šatnách si žáci neponechávají žádné cenné věci a peníze.

7.   Věci potřebné pro tělesnou výchovu nebo praktické činnosti si žáci berou ze šaten před vyučováním.

 

Vyučování

1.   Vyučování začíná v 8.00 hodin.

2.   Vstoupí-li do třídy dospělá osoba, pozdraví žáci povstáním.

3.   Pokud některá třída odchází dopoledne mimo budovu, vychází zadním vchodem (uzamknutí šaten je povinností). Odchod oznámí vyučující zápisem do zvláštního sešitu.

4.   Žák je povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. Zapomínání pomůcek, žákovské knížky a úkolů se hodnotí jako neplnění povinností vyplývajících ze školního řádu. Při zapomenutí se musí žák omluvit.

5. Odpolední vyučování se koná po polední přestávce.

6. Žák je dočasně zařazen do paralelní třídy v ročníku nebo třídy v nejbližším ročníku v případě, že se nemůže účastnit výuky ve své kmenové třídě.

7. Režim dne, zvonění:

1. vyučovací hodina - 8.00 - 8.45 hodin

2. vyučovací hodina - 8.55 - 9.40 hodin

3. vyučovací hodina - 9.55 - 10.40 hodin

4. vyučovací hodina - 10.50 - 11.35 hodin

5. vyučovací hodina - 12.05 - 12.50 hodin

6. vyučovací hodina - 12.55 – 13.40 hodin

7. vyučovací hodina - 13.45 – 14.30 hodin.

 

Přestávky

1. O přestávkách žáci neběhají, nekřičí, nevstupují do cizích tříd, pohybují se ve vyhrazených  prostorech. Balkon slouží pouze k přecházení do jednotlivých pavilonů školy.

2. Přechází-li třída do jiné učebny, jdou žáci společně, předtím zajistí pořádek v učebně, kterou opouštějí. Pokud se žáci třídy přemisťují kvůli vyučování mimo školní budovu, musí se tak dít jen v doprovodu vyučujícího.

3. Točité schodiště ve střední budově je určeno především jako požární úniková cesta. Žáci je mohu používat jen mezi 3. a 4. podlažím ke vstupu do pracovny výtvarné výchovy.

4. Do sborovny nemají žáci volný přístup, do kanceláře školy pouze o velké přestávce.

5. Větrání okny v učebnách není dovoleno o přestávkách kvůli průvanu.

6. Při děleném vyučování se shromáždí ta část třídy, která má volno, v místnosti, kterou určí vyučující po dohodě s ředitelstvím školy.

 

Konec vyučování

1.  Po vyučování žáci odcházejí do šaten v přítomnosti vyučujícího.

2.  Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí v doprovodu učitele do jídelny.

 

IX. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

1.  Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou a  je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.

2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a  školy, a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

 

X. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1.  Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

2.  Po celý školní rok jsou žáci povinni bezpodmínečně dodržovat  pravidla  BOZ a PO, školního řádu, dbát pokynů pracovníků školy. Je zakázáno házet křídou, manipulovat o přestávkách s vyučovacími pomůckami, připojovat k elektrické rozvodné síti spotřebiče. Tabule se ve třídách zásadně stírají mokrou houbou s ohledem na prašnost a zdraví osob trpících alergiemi. Žáci musí dbát na to, aby byly ve třídě volně průchodné uličky mezi lavicemi.

3.  Každý úraz musí žák ihned hlásit učiteli.

4.  Ve všech školních budovách i v areálu školy platí zákaz kouření.

5. Při přecházení mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pro společné vycházky, výlety, exkurze, lyžařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v odborných učebnách, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny.

6. Žáci školy mají zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také alkohol a tabák. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Může být dán podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely.

7. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za závažný přestupek proti školnímu řádu.

8. Mezi žáky nebudou tolerovány žádné projevy násilí, agrese, nepřátelství, diskriminace, xenofobie atd.

9. Žáci přispívají svým chováním, jednáním a postoji k vytváření příznivého klimatu školy.