Školní řád - část B

B  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou:

Školní rok se hodnotí každé čtvrtletí, v pololetí se vydává vysvědčení. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen „učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin - předměty s převahou teoretického zaměření, předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí  kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.

Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po celé klasifikační období.

Stupeň  prospěchu se neurčuje jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě.

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu.

Učitel posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

Hodnocení je doložitelné.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm. U žáka s VPU rozhodne ředitel o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce.

 

II. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Soustavným diagnostickým pozorováním žáka.

Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připraveností na vyučování.

Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy.

Kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činnosti žáka.

Konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými  a zdravotními potížemi, podle potřeby i se zákonnými zástupci žáka.

Žák 4. až 9. roč. základní školy musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických  činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dní.

Kontrolní písemné práce a další druhy  zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní  rok.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

 

III. Klasifikační stupně pro hodnocení prospěchu a jejich charakteristika:

a) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

    Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty

    a  matematika.

    Při klasifikaci sleduje učitel zejména:

    - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,

      zákonitostí a vztahů,

   - kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické

      činnosti,

   - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a

      praktických

      úkolů, při výkladu a  hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

   -  kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,

    - aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odbornou

      i jazykovou správnost ústního a písemného projevu

    - osvojení účinných metod samostatného studia.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 b) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření - pracovní činnosti, praktika, laboratorní práce atd.

 Při klasifikaci sleduje učitel zejména:

     -   vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

     -   osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

     -   využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

     -   aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu,

     -   kvalitu výsledků činností,

     -   organizování vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

     -   dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

     -   hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

     -   obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel,

     -   kladný vztah k předmětu.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii.

Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

 Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará  se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

 Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

 Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede  organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na  pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

 Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 c) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova, občanská výchova, etická výchova, výchova ke zdraví atd.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

- poznání zákonitosti daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,

  výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň l (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný, Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 Stupeň 3  (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci  potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimálně osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a.) prospěl s vyznamenáním (není v žádném povinném předmětu hodnocen hůře než 2, průměr není nižší než 1,5 a chování je hodnoceno stupněm 1

b.) prospěl – není-li hodnocen z povinných předmětů stupněm 5

c.) neprospěl – je-li hodnocen v některém povinném předmětu stupněm 5

d.) nehodnocen – není-li možné hodnocení na konci 1. pololetí

 

IV. Stupně hodnocení chování a jejich charakteristika

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se při použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a)  l - velmi dobré

b)  2 - uspokojivé

c)  3 - neuspokojivé

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace jsou následující:

 Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení.

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanovení školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se dopustí méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

 

 Výchovná opatření:

- napomenutí třídního učitele – drobné kázeňské přestupky, zapomínání pomůcek

- důtka třídního učitele – v případě neúčinnosti nižšího stupně, závažnější provinění

- důtka ředitele školy – závažnější porušení školního řádu

- pochvala třídního učitele – výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci

- pochvala ředitele školy – za projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo mimořádně úspěšnou práci, za reprezentaci školy

 

 V. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci o chybě se žáky promlouvají, žáci mohou některé práce sami opravovat.

Chyba je důležitý prostředek učení.

 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

- co se mu daří, co ovládá

- co je pro něho obtížné

- jak bude pokračovat dál v učení

 

Při školní práci vedeme žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

 VI. Obecné zásady informování o prospěchu  a chování žáků

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu a chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

- na třídních schůzkách

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

- před koncem každého čtvrtletí ( klasifikační období ),

- případně kdykoliv na požádání zákonných  zástupců žáka.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednávají v pedagogické radě.

 

VII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

Komisionální zkouška

l.  Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Výsledek přezkoušení se stanoví hlasováním.

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

 

Opravná zkouška

1. Opravné zkoušky jsou komisionální.

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

 

VIII. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

2. Při  způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

3. Při klasifikaci se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení.

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace.

5. Žák při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

 

Kritéria pro slovní hodnocení

Tohoto hodnocení lze využívat u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po dohodě vyučujícího s rodiči.

O slovním hodnocení rozhoduje ředitel na základě žádosti rodičů a odborných doporučení.

Učitel hodnotí:

  • - úroveň dosažených výstupů a ovládnutí učiva
  • - úroveň myšlení
  • - úroveň komunikace
  • - úroveň kompetencí k učení
  • - úroveň aplikace vědomostí.

Hodnocení žáků se SPU je prováděno klasifikačním stupněm (1, 2, 3, 4, 5) v podobě širšího slovního vyjádření.

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá učivo uceleně, poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti dobře chápe, objevuje pohotově a bystře souvislosti, myslí logicky správně, tvořivě. Žák výstižně komunikuje, přesně vyjadřuje myšlenky.

Je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem.

Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní i v souvislosti s jeho speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá učivo v podstatě uceleně, chápe souvislosti, myslí správně, logicky uvažuje, dokáže být tvořivý.

Komunikace mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Žák se učí svědomitě.

Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů.

Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků i v souvislosti s jeho speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení učiva nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby. V komunikaci má nedostatky ve správnosti, v přesnosti a výstižnosti.

K učení a k souvisejícím činnostem potřebuje větší podněty.

V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb a potřebuje pomoc učitele.

V kvalitě jeho činnosti se projevují častější nedostatky také v souvislosti s jeho speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení učiva značné mezery. Podstatné chyby a nedostatky dovede žák s pomocí učitele částečně opravit. V logice a správnosti myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.

Komunikace je na nízké úrovni ve správnosti, přesnosti i výstižnosti, v aktivitě.

Žák projevuje malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty.

V uplatňování poznatků a dovedností při řešení úkolů je jeho výkon slabý, nesnadno překonává nedostatky.

V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují závažné nedostatky i vzhledem k jeho speciálním vzdělávacím potřebám.

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované učivo neosvojil uceleně, přesně a úplně, mezery ve znalostech i dovednostech jsou rozsáhlé a závažné. Nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Neprojevuje samostatnost a logičnost v myšlení, jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi nízkou úroveň, není tvořivý.

Projevuje se pasivně. Nesprávně a nepřesně komunikuje, v ústním i písemném projevu jsou mnohočetné chyby a nedostatky.

Pomoc, pobízení a podněty k učení jsou neúčinné.

Teoretické a praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele.

Kvalita výsledků jeho činnosti je nedostatečná i vzhledem k zohledňovaným speciálním vzdělávacím potřebám.

 

 

Luhačovice 1. 4. 2016     

Mgr. Roman Lebloch

     ředitel školy