Příloha školního řádu k řešení problematiky návykových látek ve školním prostředí

Příloha školního řádu k řešení problematiky návykových látek ve školním prostředí

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (návykovou látkou se rozumí alkohol, nikotin, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti), ve škole s nimi manipulovat (manipulací se rozumí jakékoliv nakládání – tzn. vnášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání) a současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá léky s obsahem OPL v rámci léčebného procesu.

1.) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci dítěte.

2.) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky.

3.) Distribuce omamných a psychotropních látek a jedů dle §283 trestního zákoníku je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. proviněním v případě dítěte. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

4.) V případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL nebo jed, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu 3.).

5.) Testování na přítomnost návykové látky v organismu u žáků bude prováděno pouze v případech důvodného podezření na užití návykové látky žákem na základě zákonných důvodů (§ 16 z.č.379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami). Test na přítomnost alkoholu se provádí dechovou zkouškou, na přítomnost ostatních OPL zkouškou potu nebo slin.

6.) Pokud se v případě důvodného podezření na užití návykové látky žák na výzvu pedagoga odmítne orientačnímu testu podrobit, hledí se na něj, jako by návykovou látku požil.

7.) Výchovná opatření rozlišují první nebo opakované porušení školního řádu v těchto souvislostech a preferují individuální přístup:

  • přinesení návykové látky – výchovné opatření: důtka ředitele školy nebo 2. stupeň z chování
  • příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky – výchovné opatření: 2. stupeň z chování
  • opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky – výchovné opatření: 3. stupeň z chování
  • požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou – výchovné opatření: 2. stupeň z chování
  • opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou – výchovné opatření: 3. stupeň z chování
  • distribuce a další formy jednání uvedené v § 283 – 288 zákona č.40/2009 Sb., s látkami tam uvedenými ve škole, v prostorách školy nebo na akcích pořádaných školou – výchovné opatření: 3. stupeň z chování.