Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní školy Luhačovice

I. Provozní doba školní družiny

Provoz školní družiny je v budově Školní 811:

 1. Ráno: 6:00 – 8:00 hod.
 2. Odpoledne: po skončení vyučování  do 16:20 hod.
 3. Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka: Zina Kovářová; vychovatelky: Mgr. Radka Kaščáková, Mgr. Dagmar Červenková, Jolana Kozubíková
 4. Telefonický kontakt ŠD: přímo - 727 940 205;  přepojení přes ústřednu  - 577 131 069

II. Přihlašování žáků do ŠD

 1. Žák je zařazen do ŠD rozhodnutím ředitele školy na základě řádně vyplněného, zákonným zástupcem podepsaného zápisního lístku s upřesněním odchodů a příchodů. Do školní družiny budou přednostně přijati žáci 1., 2. a 3. ročníku.
 2. Jakoukoli změnu v docházce žáka nebo ve způsobu odchodu sdělí zákonný zástupce písemně.
 3. Docházka do školní družiny je pro zapsané žáky povinná. Mimořádné uvolňování se povoluje pouze na  PÍSEMNOU  či  OSOBNÍ  žádost rodičů či zákonných zástupců. Na telefonickou žádost se nebude brát zřetel.
 4. Odhlášení žáka z družiny je možné ke konci měsíce s podpisem zákonného zástupce.
 5. Pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek nebo dlouhodobě svévolně ŠD nenavštěvuje, může být ředitelem základní školy vyloučen.

III. Platba ve ŠD

 1. Poplatek za školní družinu činí měsíčně 50 Kč. Platba se provádí složenkou nebo bezhotovostním bankovním převodem dvakrát do roka: na září až prosinec (200 Kč) a leden až červen (300 Kč).

IV. Docházka do ŠD

Provoz ranní družiny

 1. Provoz ranní družiny: 6:00 – 8:00 hod.
 2. Docházka dětí do ranní družiny je individuální, podle potřeby rodičů.
 3. Vychovatelka zodpovídá za žáka, kterého jí osobně předají rodiče (případně doprovod staršího dítěte), nebo který přijde do místnosti oddělení školní družiny sám.
 4. Doba pobytu žáků v ranní družině je evidována.
 5. V 7:15 hod. odcházejí žáci 2. tříd na autobusové nádraží- odjezd autobusu do školy v Kladné Žilín je stanoven na 7:35 hod.
 6. Žáci byli poučeni o trase, kterou mají přejít na autobusové nádraží, o přísném zákazu přecházení a vstupu do kolejiště vlakového nádraží.
 7. Vychovatelka nezodpovídá za bezpečnost žáků druhých tříd během cesty na autobusové nádraží.
 8. Ranní družina končí provoz v 8:00. Vychovatelka zabezpečí řádný odchod všech dětí do budovy prvních a třetích tříd.

 

Provoz odpolední družiny

 1. Po skončení vyučování převádějí žáky do ŠD učitelky a osobně je předávají vychovatelkám.
 2. Přechází-li žák do dalších mimoškolních aktivit (ZUŠ, DDM, náboženství, logopedie, speciální výuka, kroužky apod.), vyžaduje vychovatelka od rodičů písemné sdělení o způsobu odchodu. Vyučující nebo vedoucí osobně předává žáky vychovatelkám ŠD po skončení výuky.
 3. Pokud se rodič nebo zákonný zástupce nedostaví pro žáka včas do konce provozu ŠD, vychovatelka postupuje následovně: telefonicky kontaktuje rodiče nebo zákonné zástupce, čeká s žákem v ŠD po dobu 30 minut, oznamuje tuto skutečnost řediteli školy nebo zástupcům ředitele školy, v opodstatněných případech kontaktuje Policii ČR v Luhačovicích, v krajním případě informuje sociální odbor – oddělení péče o dítě.

V. Organizace činnosti

 1. Organizuje-li ŠD činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují vychovatelky rodiče písemně.
 2. Fotografie z akcí pořádaných školní družinou škola zveřejňuje na svých webových stránkách.
 3. Odchází-li vychovatelka se žáky mimo budovu ŠD, umístí na viditelném místě cedulku s určením místa pobytu.
 4. Je nutné dát žáku podepsaný velký igelitový sáček na osobní věci, který bude uložen na určeném místě v šatně školní družiny.
 5. Žákům není dovoleno nosit do ŠD cenné a drahé věci vzhledem k možným problémům při ztrátě.
 6. Před odchodem ze ŠD žák uklidí hračky a své místo v šatně.
 7. Při odchodu domů se žák rozloučí s vychovatelkou (oznámení odchodu, pozdrav, podání ruky).

VI. Práva žáka

 1. Podílí se na tvorbě týdenních plánů a hodnocení denních činností.
 2. Účastní se činností.
 3. Využívá pomůcky a prostředky, které jsou mu určeny.
 4. Zve na akce své rodiče a rodinné příslušníky.
 5. Žák má právo být vyslyšen vychovatelkou.
 6. ŠD zajišťuje pitný režim.

VII. Povinnosti žáka

 1. Žák je povinen respektovat ustanovení vnitřního řádu ŠD a školního řádu, která se ho týkají.
 2. Žák je povinen řádně se chovat a dodržovat pravidla slušného chování.
 3. Šetrně zacházet s majetkem školy, ŠD a svých spolužáků.
 4. Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit oddělení ŠD.
 5. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce nevolnost a každé zranění.

VIII. Práva rodičů

 1. Být seznámeni se ŠVP ŠD a měsíčním plánem.
 2. Být informováni o vzdělávání svých dětí.
 3. Právo účastnit se akcí pro žáky.
 4. Podávat připomínky a návrhy k činnosti ŠD.

IX. Povinnosti rodičů

 1. Řádně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas nahlásit všechny změny.
 2. Dbát, aby žák docházel řádně do ŠD.
 3. Předem omluvit a zdůvodnit nepřítomnost žáka.
 4. Včas odvádět své dítě ze ŠD.
 5. Včas uhradit úplatu za ŠD.
 6. Seznámit se s vnitřním řádem ŠD.

X. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, prevence úrazovosti

 1. Na začátku školního roku budou žáci poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při jednotlivých činnostech. Žáci se řídí pokyny svých vychovatelek. Musí dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Vzájemné spory neřeší žáci silou, neubližují svým spolužákům, chovají se k nim ohleduplně.  Do ŠD žáci nesmějí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat bezpečí žáků.
 2. Žáci budou poučeni, že se nesmějí uchylovat k šikaně, diskriminovat jiné a chovat se agresivně a násilnicky.
 3. Při užívání prostor ZŠ (tělocvična, jídelna,…) se žáci přemísťují společně s vychovatelkou.
 4. S audiovizuální technikou manipulují pouze vychovatelky.

XI. Denní režim

06.00 - 08.00                ranní družina (odpočinková činnost dle zájmu)

11.35 - 12.45                hygiena, oběd, příchod žáků do jednotlivých oddělení

12.45 - 14.00                odpočinková a rekreační činnost

14.00 - 15.00                řízená zájmová činnost

15:00 - 16.20                rekreační činnost, vycházky, pobyt venku (školní dvůr, školní hřiště)

 

 

 

V Luhačovicích 1. 9. 2016