Příloha školního řádu k řešení problematiky návykových látek ve školním prostředí

Příloha školního řádu k řešení problematiky návykových látek ve školním prostředí

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (návykovou látkou se rozumí alkohol, nikotin, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti), ve škole s nimi manipulovat (manipulací se rozumí jakékoliv nakládání – tzn. vnášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání) a současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá léky s obsahem OPL v rámci léčebného procesu.

1.) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci dítěte.

2.) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky.

3.) Distribuce omamných a psychotropních látek a jedů dle §283 trestního zákoníku je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. proviněním v případě dítěte. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

4.) V případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL nebo jed, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu 3.).

5.) Testování na přítomnost návykové látky v organismu u žáků bude prováděno pouze v případech důvodného podezření na užití návykové látky žákem na základě zákonných důvodů (§ 16 z.č.379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami). Test na přítomnost alkoholu se provádí dechovou zkouškou, na přítomnost ostatních OPL zkouškou potu nebo slin.

6.) Pokud se v případě důvodného podezření na užití návykové látky žák na výzvu pedagoga odmítne orientačnímu testu podrobit, hledí se na něj, jako by návykovou látku požil.

7.) Výchovná opatření rozlišují první nebo opakované porušení školního řádu v těchto souvislostech a preferují individuální přístup:

  • přinesení návykové látky – výchovné opatření: důtka ředitele školy nebo 2. stupeň z chování
  • příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky – výchovné opatření: 2. stupeň z chování
  • opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky – výchovné opatření: 3. stupeň z chování
  • požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou – výchovné opatření: 2. stupeň z chování
  • opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou – výchovné opatření: 3. stupeň z chování
  • distribuce a další formy jednání uvedené v § 283 – 288 zákona č.40/2009 Sb., s látkami tam uvedenými ve škole, v prostorách školy nebo na akcích pořádaných školou – výchovné opatření: 3. stupeň z chování.

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: